Zafer Partisi Açık Rıza Metni

KVKK KAPSAMINDA ZAFER PARTİSİ AÇIK RIZA METNİ


Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür istençle (iradeyle)
açıklanan rızaya karşılık gelmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin
bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu
anımsatmak isteriz.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu bağlamında eylem yürüten ZAFER PARTİSİ tarafından,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nin) ilgili hükümlerine uygun olarak;
İş bu açık rıza metnine konu web sayfasının ilgili sekmesinde yer alan parti etkinliğinden
beklenen yararı sağlamak, Anayasa’da yer alan siyasal hakların yerine getirilmesini sağlamak, ZAFER
PARTİSİ içerisinde kurumsal iletişimi sağlamak, Sayılamasal (istatistiksel) çalışmalar yapılmasını
sağlamak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği ya da zorunlu kıldığı şekilde hukuksal yükümlülüklerin
yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuksal uyuşmazlıklarda delil olarak ispat
kolaylığını sağlamak, hukuk işlerinin izini sürmek ve ilgi yönünden yakın diğer amaçlarla,
Zafer Partisine üye olma sürecinde; KVKK bağlamında açık rızanın alınmasını gerektirmeyen
KVKK madde 5/2 ve KVKK madde 6/3 kapsamında yer alan verilerim ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına ZAFER PARTİSİ tarafından iletilmesi zorunlu olan verilerim dışında olmak üzere
KVKK madde 5 kapsamında yer alan özel nitelikli olmayan verilerimin ve KVKK madde 6’da
belirtilen özel nitelikli kişisel verilerimin (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan
grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve
sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere
kullanılmasını ve paylaşılmasını, ZAFER PARTİSİ’NİN amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı
parti örgütlerine aktarılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri
yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu
konuda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, bu metin ve
aydınlatma metni doğrultusundaki kişisel verilerimin, web sitesinde yer alan çerez politikası
kapsamında erişilen verilerimin ZAFER PARTİSİ tarafından işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul
ediyorum.

Comments are closed.